Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành 9 Thông tư mới liên quan tới việc xác định định mức, giá xây dựng, giá nhân công, chi phí máy, thiết bị công trình…Cụ thể gồm những thông tư dưới đây:

  • Thông tư 10/2019/TT-BXD ban hành Định mức xây dựng;
  • Thông tư 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;
  • Thông tư 12/2019/TT-BXD hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng;
  • Thông tư 13/2019/TT-BXD quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới;
  • Thông tư 14/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng;
  • Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng;
  • Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;
  • Thông tư 17/2019/TT-BXD hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình;
  • Thông tư 18/2019/TT-BXD hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng.

Các Thông tư trên đều có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *