All posts by: Administrator

About Administrator

Buy Essays Online For Your Academic Tasks A recent report claims that at least one out of five students has used online essay writing services to score top grades. Students from all across the globe want to know whether it is safe to buy essays online and where they can find help with their essay. […]

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 40/2019/QH14. Chi tiết: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Xay-dung-sua-doi-2020-so-62-2020-QH14-418229.aspx

Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng được Chính phủ ban hành thay thế cho Nghị định 32/2015/NĐ-CP, có hiệu lực từ 01/10/2019. Theo Bộ Xây dựng, quá trình triển khai còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ. Vướng mắc Thứ nhất là thiếu các định mức xây dựng chuyên […]