Dịch vụ tư vấn

Dịch vụ tư vấn bao gồm:

  • Tư vấn lập hồ sơ xin thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế xây dựng;
  • Tư vấn lập hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng;
  • Tư vấn lập hồ sơ xin cấp sở hữu công trình.