TÒA NHÀ VĂN PHÒNG HÀNH CHÁNH KHU CÔNG NGHIỆP & ĐÔ THỊ BÀU BÀNG