Nhân sự chủ chốt

Hiện nay đội ngũ nhân sự của công ty bao gồm:

  • 01 Chủ tịch HĐQT – Giám đốc
  • 02 Phó Giám Đốc
  • 01 Thạc sỹ
  • 02 Kiến trúc sư
  • 10 Kỹ sư và cử nhân khác
  • 03 Cao đẳng
  • 25 Công nhân kĩ thuật khác

Tổng nhân sự: 44 người

BAN GIÁM ĐỐC, CHỦ NHIỆM, CHỦ TRÌ CÁC BỘ MÔN

1/ Chủ tịch  HĐQT – Giám đốc

– Họ và tên: Lê Hiền Anh Tân

2/ Phó giám đốc ,  Chủ trì kết cấu, Giám sát trưởng:

-Họ và tên: Nguyễn Thế Quốc

-Số chứng chỉ: BXD-00020450, BXD-00003475

3/ Chủ trì thiết kế, thẩm tra kiến trúc, giám sát trưởng:

– Họ và tên: Nguyễn Khánh Duy

– Số chứng chỉ: KTS-0650-00034,

GS1-0650-00305

4/ Chủ trì thiết kế thẩm tra kết cấu, giám sát trưởng:

– Họ và tên: Đỗ Minh Trí

– Số chứng chỉ: KS-08-09945,

GS1-08-12202

5/ Chủ trì thiết kế kiến trúc:

– Họ và tên:  Nguyễn Đức Hậu

– Số chứng chỉ:  KTS-08-02703

6/ Chủ trì thiết kếkiến trúc , giám sát viên:

– Họ và tên:  Nguyễn Hải Vân

– Số chứng chỉ:  KTS-08-05549

GS1-08-28103

7/ Chủ trì lập, thẩm tra dự toán 2:

– Họ và tên:  Nguyễn Đức Hòa

– Số chứng chỉ: 08-2020

8/ Chủ trì thiết kế, thẩm tra kết cấu :

– Họ và tên: Huỳnh Ngọc Cẩn

– Số chứng chỉ:  KS-08-12468

9/ Chủ trì thiết kế điện, chủ trì thiết kế PCCC:

– Họ và tên:  Châu Ngọc Hiền

– Số chứng chỉ: KS-08-12102-A,

KS-280-02377

10/ Chủ trì , thẩm tra dự toán:

– Họ và tên:  Phan Công Ái Quốc

– Số chứng chỉ: KS-651-0043

11/ Phó giám đốc, giám sát trưởng:

– Họ và tên:  Tống Trường Xa

– Số chứng chỉ: GS1-08-20562-A

 

12/ Giám sát trưởng:

– Họ và tên: Nguyễn Quốc Thịnh

– Số chứng chỉ: GS1-08-27281-A

13/Giám sát trưởng:

– Họ và tên: Lâm Văn Khánh

– Số chứng chỉ: GS1-08-17296

14/ Giám sát trưởng:

– Họ và tên:  Nguyễn Ngọc Tân

– Số chứng chỉ:  GS1-08-18054

15/ Giám sát viên ( điện):

– Họ và tên: Lê Minh Tuấn

– Số chứng chỉ:  GS-08-26828-A

16/ Giám sát trưởng:

– Họ và tên: Trần Đức Dũng

– Số chứng chỉ:  GS1-08-27604

17/ Giám sát viên (cấp thoát nước):

– Họ và tên: Trần Thị Lệ Thanh

-Số chứng chỉ:  GS1-08-20345

18/ Giám sát viên:

– Họ và tên : Lê Hoàng Nam

– Số chứng chỉ: GS1-02193-1196

19/ Giám sát viên ( Cấp thoát nước) :

– Họ và tên: Trần Đức Tuyên

– Số chứng chỉ : GS1-08-12402

20/ Giám sát viên (điện) :

– Họ và tên: Trần Văn Kiên

– Số chứng chỉ: GS1-08-21149-A

21/ Giám sát viên (giao thông) :

– Nguyễn Văn Tú

– Số chứng chỉ: HNT-00118924

22/ Giám sát viên 

– Nguyễn Huỳnh Đức

– Số chứng chỉ: HCM-00092807

23/ Giám sát viên

– Phạm Đằng Giao

– Số chứng chỉ: HCM-00061389

24/ Giám sát viên

– Nguyễn Hồng Hưng

– Số chứng chỉ: HCM-00061387

 

 

 

Các cán bộ chủ chốt hoạt động thường xuyên và liên tục để trực tiếp điều hành công việc và các dự án. Ngoài ra, công ty còn có đội ngũ công nhân kỹ thuật giàu kinh nghiệm và bộ phận hành chính văn phòng bao gồm: kế toán, kiến trúc sư, chuyên viên….